POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Dopuszczenia morskie
Szukaj certyfikatów
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Certyfikaty 

<< POWRÓT

Eaton Electric od lat oferuje swoje wyroby na terenie Unii Europejskiej. Produkty Eaton Electric odpowiadają wymaganiom unijnym i są znakowane znakiem CE (Conformability European - Zgodność Europejska).
Jest to znak administracyjny, stwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony konsumenta.

Oferowane przez Eaton Electric Sp. z o.o. wyroby, spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i dla każdej z grup produktów są osobne deklaracje zgodności wystawione przez producenta.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej obowiązkiem stało się umieszczanie znaku CE na wyrobach oferowanych na polskim rynku, które są wymienione w dyrektywach nowego (globalnego) podejścia. System oznaczeń CE zastąpił obowiązkowy do 30.04.2004 system obowiązującej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B".

Znak CE informuje o spełnieniu przez producenta wyrobu wszystkich wymagań zasadniczych, które wynikają z dyrektyw nowego podejścia, a więc świadczy o tym, że wyrób jest bezpieczny.

Umieszczając na wyrobie znak CE, producent zaświadcza, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w dyrektywach mających zastosowanie do konkretnego wyrobu i że został on poddany odpowiednim procedurom mającym na celu potwierdzenie jego wykonania zgodnie z dyrektywami UE.

Znak CE nanosi producent lub jego mandatariusz w Unii Europejskiej. Znak ten jest "przepustką" na rynki Unii Europejskiej i umożliwia swobodny przepływ towarów. Służy organizacjom nadzoru rynku (wym. w Ustawie z 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności, z późniejszą zmianą z 29 sierpnia 2003r Art. 38.).

Deklaracja zgodności CE jest to dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń). Dyrektywy określają, co powinno być ujmowane w deklaracji.

Podobnie jak dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności CE powinna być przechowywana przez 10 lat na terenie Unii Europejskiej.
Deklaracja zgodności CE jest przeznaczona dla jednostek nadzoru rynku i może być wystawiona w dowolnym języku Państw Unijnych.

Na terenie Polski deklaracje zgodności CE produktów Moeller dostępne są w centrali oraz w biurach regionalnych Eaton Electric Sp. z o.o.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł