POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Konfigurowanie układu SZR
Sposób działania układu SZR
Moduły automatyki MA
Automatyka dla styczników
Moduły automatyki MAX
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX) Moduły automatyki MA 

<< POWRÓT

1. Ogólna charakterystyka układu SZR zbudowanego z użyciem modułu automatyki MA-0A

Układ samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) z modułem automatyki typu MA-0A jest przeznaczony do zapewnienia ciągłości zasilania ważnych odbiorów niskiego napięcia. Zgodnie ze schematem układu zasilania odbiorów i diagramem pracy układu SZR, zamieszczonym na stronie: Automatyka dla styczników, moduł automatyki jest przygotowany do obsługi dwóch styczników mocy K1 i K2. Jako styczniki mocy mogą być zastosowane styczniki typu DIL00M... DIL4M115, DILM185...DILM400 dla znamionowego prądu obciążenia od 20A do 450A. Układ SZR z modułem automatyki zapewnia:
 • automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy źródłem (zasilaczem) podstawowym a rezerwowym;
 • automatyczne przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe;
 • możliwość dopasowania czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielniach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń;
 • możliwość zablokowania automatyki SZR w celu wykonania przeglądów rozdzielni;
 • ręczne sterowanie stycznikami;
 • wzajemne blokady elektryczne i mechaniczne styczników przed załączeniem źródeł do pracy równoległej;
 • sygnalizację optyczną obecności prawidłowych napięć źródeł, załączenia styczników.

2. Konfigurowanie i budowa układu SZR

2.1 Dobór typu i wyposażenia aparatów wykonawczych
Dobór styczników w zakresie typu, prądu znamionowego, zdolności łączeniowej wykonuje Zamawiający w zależności od istniejących lub projektowanych warunków zasilania oraz przewidywanego obciążenia.
Wyposażenie dobranych styczników należy skompletować na podstawie zaleceń doboru aparatury wykonawczej dostepnych na stronie Automatyka dla sztyczników.

2.2 Warianty dostawy układu SZR
W ramach dostawy modułu automatyki SZR otrzymuje się:
 • moduł automatyki SZR wyposażony w listwy zaciskowe,
 • elementy sygnalizacyjno-sterownicze (luzem) + schemat połączeń,
 • dokumentację techniczno ruchową,
 • deklarację zgodności z odpowiednimi normami wystawioną przez producenta.
UWAGA!
Moduł automatyki jest przeznaczony do zabudowania we własnym zakresie w rozdzielnicy oraz do połączenia z aparatami wykonawczymi i elementami sterowniczo-sygnalizacyjnymi. Firma Eaton Electric Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie układu SZR tylko w przypadku zastosowania oryginalnych aparatów oraz wykonania montażu i połączeń zgodnie z wytycznymi niniejszej dokumentacji oraz dokumentacji styczników.
Ponadto, można zamówić kompletny układ SZR, zmontowany przez firmę Eaton Electric w rozdzielnicy o określonych przez Zamawiającego wymiarach - na zapytanie.

Tablica 1. Wymagane wyposażenie styczników
Prąd obciążenia
AC-1 [A]
Styczniki K1, K2
(2 szt.)
Styki pomocnicze
(2 szt.)
Blokada mechaniczna
(1 szt.)
 20 A  DILM9-10(230V50Hz,240V60Hz)
276690
 DILM32-XHI11
277376
 DILM12-XMV
281196
 35 A  DILM17-10(230V50Hz,240V60Hz)
277004
 DILM32-XHI11
277376
 DILM32-XMV
281197
 40 A  DILM32-10(230V50Hz,240V60Hz)
277260
 DILM32-XHI11
277376
 DILM32-XMV
281197
 65 A  DILM50(230V50Hz,240V60Hz)
277830
 DILM150-XHI11
277946
 DILM65-XMV
281198
 90 A  DILM80(230V50Hz,240V60Hz)
239402
 DILM150-XHI11
277946
 DILM150-XMV
240081
 130 A  DILM115(RAC240)
239548
 DILM150-XHI11
277946
 DILM150-XMV
240081
 185 A DILM170(RAC240)
107013
 DILM150-XHI11
277946
 DIL150-XMV
240081
 275 A DILM185-S/22(220-240V50/60Hz)
274185
  DILM500-XMV
208289
 315 A DILM225-S/22(220-240V50/60Hz)
274187
  DILM500-XMV
208289
 350 A DILM250-S/22(220-240V50/60Hz)
274190
  DILM500-XMV
208289
 400 A DILM300-S/22(220-240V50/60Hz)
274193
  DILM500-XMV
208289
 500 A DILM400-S/22(220-240V50/60Hz)
274196
  DILM500-XMV
208289


2.3 Montaż modułu automatyki
Budowa i miejsce zainstalowania rozdzielnicy przeznaczonej do montażu modułu automatyki powinny spełnić warunki określone przez dane techniczne modułu automatyki. Moduł automatyki należy przymocować do konstrukcji wewnętrznej pola rozdzielnicy, na podstawie otrzymanej w przesyłce dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR.

2.4 Wykonanie obwodów kontrolnych, sterowniczych i sygnalizacyjnych
Obwody (L1, L2, L3, N) kontroli napięcia należy wyprowadzić sprzed zacisków (od strony zasilania) styczników K1M, K2M i połączyć za pomocą przewodów (min. 2,5 mm2) w podwójnej izolacji z zaciskami wyłączników 1Q1, 1Q2 modułu automatyki - rys. w DTR. W przypadku montażu modułu automatyki w innym polu rozdzielnicy niż styczniki K1M, K2M, obwody kontroli napięcia należy w polach styczników zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 16A.
Dostarczone elementy sterowniczo-sygnalizacyjne (lampki, przełącznik) należy zainstalować w otworach wykonanych w płycie elewacji pola rozdzielnicy. Połączenia należy wykonać godnie ze schematem zamieszczonym w DTR (uwaga! napięcie 230V, 50Hz) wykorzystując listwę zaciskową modułu automatyki X10.

3 Funkcjonowanie systemu sterowania i sygnalizacji układu SZR

3.1 Kontrola napięcia
Moduł automatyki kontroluje wartość trzech napięć międzyprzewodowych oraz kolejność faz źródła podstawowego i rezerwowego. Obniżenie się jednego z napięć poniżej wartości 240V lub zmiana kolejności faz spowoduje z zadanym czasem opóźnienia pobudzenie układu SZR.

3.2 Sygnalizacja miejscowa
Do sygnalizacji miejscowej w układu SZR zastosowano lampki (LED) o trwałości 100.000 h. Za pomocą sygnalizacji przekazywane są informacje o:
 • obecności prawidłowego napięcia zasilania każdego źródła (zasilacza) - lampka barwy białej;
 • stanie załączenia (zamknięcia) styczników (K1,K2) - lampka barwy zielonej.
Sygnalizacja funkcjonuje przy prawidłowym napięciu zasilania przynajmniej jednego źródła.

3.3 Sterowanie ręczne
Przełącznik krzywkowy dostarczony w komplecie z modułem automatyki MA-0A służy do wyboru trybu sterowania "SZR wyłączony / Załączenie do zasilania z sieci I / Sterowanie automatyczne - SZR załączony / Załączenie do zasilania z sieci II". W wybranym trybie "załączenie zasilania z sieci I" lub "załączenie zasilania z sieci II" odpowiedni stycznik mocy pozostaje zamknięty pod warunkiem obecności napięcia zasilania z wybranego źródła.
W każdym trybie sterowania operacje zamykania styczników są objęte blokadami elektrycznymi i mechanicznymi. Blokady elektryczne i mechaniczne uniemożliwiają zamknięcie stycznika K1 przy zamkniętym K2 oraz zamknięcie K2 przy zamkniętym K1.

3.4 Sterowanie automatyczne
Po przełączeniu przełącznika krzywkowego w pozycję "Sterowanie automatyczne- SZR załączony" położenie styczników K1 i K2 zostanie automatycznie skorygowane, adekwatnie do bieżących warunków zasilania, zgodnie diagramem łączeń.
Czas zwłoki reakcji układu SZR na zanik i powrót napięcia może być regulowany w module automatyki przez użytkownika - p. 4.1.
Sterowanie automatyczne funkcjonuje przy istniejącym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła.

4. Moduł logiczny układu SZR

Moduł logiczny układu SZR składa się z przekaźników oraz modułów czasowych pracujących przy napięciu zasilania 230V, 50Hz.

4.1 Ustawianie czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia
Czas zwłoki reakcji SZR na zanik napięcia sieci jest odliczany przez moduł czasowy przekaźnika. Czas zwłoki reakcji SZR na powrót napięcia sieci jest odliczany przez moduł czasowy przekaźnika drugiego. Fabrycznie czas zwłoki reakcji na zanik napięcia jest ustawiony na 3 sekundy a czas zwłoki reakcji na powrót napięcia - na 6 sekund.
Nastawę czasu zwłoki reakcji na zanik i powrót napięcia sieci można zmieniać za pomocą pokrętła modułu czasowego przekaźników w zakresach 0,2 - 30s oraz 20 - 180s .
Uwaga! Nie zaleca się ustawiania czasu zwłoki reakcji SZR mniejszego od 1 s.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł